Regulamin konkursu Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

§ 1.
Postanowienia ogólne.

Nagroda Kryształowej Brukselki, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Kryształową Brukselką, jest nagrodą przyznawaną za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji programów ramowych. W 2016 r. Kryształowa Brukselka będzie przyznana za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji projektów programu Horyzont 2020.

§ 2.
Organizatorzy.

Organizatorem Konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) funkcjonujący w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk , zwany dalej Organizatorem.

§ 3.
Warunki uczestnictwa.

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki, o której mowa w § 4 ust. 1, zwana dalej Kapitułą, w następujących kategoriach:
  1. nauka:
   1. instytuty
   2. uczelnie wyższe
  2. biznes
   1. małe i średnie przedsiębiorstwo
   2. duże przedsiębiorstwo,
  3. indywidualna
 2. W kategorii „nauka” , o której mowa w ust. 1. pkt a. będą brane pod uwagę wyłącznie jednostki naukowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DZ.U. 2010 Nr.96 poz. 615). Kategoria „nauka” dzieli się na dwie podkategorie: „instytuty” i „uczelnie”.
 3. W kategorii „biznes”, o której mowa w ust. 1. pkt b. będą brane pod uwagę wyłącznie przedsiębiorstwa niezależnie od ich prawnej formy organizacyjnej oraz wielkości. Kategoria „biznes” dzieli się na dwie podkategorie: „małe i średnie przedsiębiorstwa” i „duże przedsiębiorstwo”.
 4. Nominacje do określonych w ust. 1 lit. a i b kategorii Nagrody zostaną zaproponowane przez Organizatora na podstawie opracowanych przez Organizatora danych statystycznych uzyskanych z Komisji Europejskiej oraz ankiet pozyskanych od 10 najlepszych podmiotów w danej podkategorii, z uwzględnieniem:

– liczby realizowanych projektów,

– wartości realizowanych projektów,

– liczby koordynowanych projektów,

– stopnia sukcesu.

 1. W kategoriach określonych w ust.1 lit. a i b po 10 podmiotów w każdej podkategorii, zostanie poproszone o wypełnienie przesłanych przez Organizatora ankiet. Na podstawie danych wynikających z ankiet Organizator wyznaczy po 5 nominowanych w każdej podkategorii do Nagrody.
 2. Dla ustalenia listy podmiotów, od których będą zbierane ankiety, wartości kryteriów określonych w ustępie 4 zostaną sprowadzone do jednego współczynnika syntetycznego, zwanego „indeksem uczestnictwa”.
 3. Nominacje dla 5 osób w kategorii indywidualnej zostaną zaproponowane przez Organizatora spośród zgłoszonych uczestników na podstawie ich aktywności i indywidualnych osiągnięć w programie Horyzont 2020.
 4. Kandydatów do nagrody indywidualnej może zgłosić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marta.walenta@kpk.gov.pl do dnia 18 kwietnia 2016 r. W tytule maila należy wpisać: „Zgłoszenie do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016”.
 5. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 8, powinno obejmować imię i nazwisko kandydata wraz z jego danymi kontaktowymi, imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji zgłaszającej kandydata oraz uzasadnienie wyboru, wskazujące m. in. na aktywne uczestnictwo kandydata w procesie aplikowania (wysoka ocena wniosku) i projektach Programu Horyzont 2020 z uwzględnieniem roli (koordynator projektu lub pakietu zadań), uczestnictwo w Komitetach Programowych i grupach eksperckich w ramach Programu Horyzont 2020, zasługi dla promocji Programu Horyzont 2020, podjęte inicjatywy, liczbę publikacji międzynarodowych, międzynarodową mobilność oraz liczbę zgłoszeń patentowych i działania w kierunku wdrożenia rezultatów projektów badawczych programu Horyzont 2020 na rynek, stworzenie profesjonalnego pionu zarządzania badaniami i wsparcia administracyjnego w macierzystych instytucjach.
 6. W uznaniu dla szczególnych zasług na polu realizacji i promocji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych w programach badawczych, znaczącego postępu w osiąganych wynikach w zakresie programu Horyzont 2020, Kapituła ma prawo przyznać, poza określonymi w ust. 1 kategoriami, Nagrodę Specjalną Kryształowej Brukselki.

§ 4.
Tryb przyznawania.

 1. Wybór laureatów powierza się Kapitule powołanej przez ministra właściwego do spraw nauki. Skład kapituły zostanie ogłoszony na stronie www.kpk.gov.pl.
 2. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły, którym jest minister właściwy do spraw nauki.
 3. Prace Kapituły organizuje Sekretarz, którym jest przedstawiciel Organizatora.
 4. Prace Kapituły odbywają się w systemie pracy zdalnej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 5. W każdej podkategorii Kapituła wybiera 1 laureata spośród kandydatów nominowanych w trybie opisanym w paragrafie 3.
 6. Wybór laureatów w kategorii „nauka” powinien zostać dokonany w oparciu o statystyki dot. uczestnictwa, charakter projektów, aktywność międzynarodową, ocenę systemu wsparcia pracowników w ubieganiu się o projekty oraz dotychczasowych wyników danej jednostki naukowej.
 7. Wybór laureatów w kategorii „biznes” powinien zostać dokonany w oparciu o statystyki dotyczące uczestnictwa, charakter projektów, aktywność międzynarodową, ocenę systemu wsparcia pracowników w ubieganiu się o projekty oraz dotychczasowych wyników przedsiębiorstwa.
 8. Wybór laureata w kategorii „indywidualnej” jest dokonywany przez Kapitułę na podstawie oceny wniosków. Wybór ma charakter uznaniowy.
 9. Przebieg głosownia nie jest podawany do informacji publicznej, a protokół z głosowania stanowi dokument o charakterze wewnętrznych Kapituły. O przyznaniu Kryształowej Brukselki decyduje największa liczba głosów otrzymanych przez kandydata w danej kategorii. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły.
 10. Każdy z członków Kapituły w poszczególnych kategoriach może oddać tylko jeden głos. W przypadku Nagrody Specjalnej Kryształowej Brukselki można głosować „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU”. Członek Kapituły może wyłączyć się z głosowania w danej kategorii Kryształowej Brukselki jeżeli w jego ocenie zachodzi konflikt interesów.
 11. Głosy są oddawane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 12. Sekretarz Kapituły sporządza protokół głosowania i jest pozbawiony prawa głosu.
 13. Członkowie Kapituły sprawują swoją funkcję społecznie i z tytułu jej wykonywania nie przysługuje im jakikolwiek wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów.

§ 5.
Ogłoszenie laureatów.

Lista laureatów zostanie ogłoszona 2 czerwca 2016 r. podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki. Lista laureatów zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.kpk.gov.pl.

§ 6.
Odwołania.

 1. Odwołania dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN, ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Kryształowej Brukselki” w terminie 14 dni od daty opublikowania listy laureatów – bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 2. Odwołania przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Opisane wyżej odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie odwołania będzie ostateczna.

§ 7.
Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie wątpliwości, dotyczące interpretacji zapisów Regulaminu rozstrzyga Kapituła.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.